ShaheedT., MartinezJ., FrugoliA., SmithW., CahatolI., & FatemiO. (2022). Determinants of postoperative atrial fibrillation: A retrospective evaluation of postoperative atrial fibrillation in cardiac surgery. Osteopathic Family Physician, 14(1), 10–18. https://doi.org/10.33181/13062