SzymanskiK. L.; GargA.; SizemoreM.; LoutzenhiserL. Polypharmacy in the Elderly. Osteopathic Family Physician, v. 14, n. 6, p. 25–28, 30 Nov. 2022.