[1]
SzymanskiK. L., GargA., SizemoreM., and LoutzenhiserL., “Polypharmacy in the Elderly”, OFP, vol. 14, no. 6, pp. 25–28, Nov. 2022.