SzymanskiK. L., GargA., SizemoreM., and LoutzenhiserL. “Polypharmacy in the Elderly”. Osteopathic Family Physician, Vol. 14, no. 6, Nov. 2022, pp. 25–28, doi:10.33181/13089.